Ekonometria - Zadanie z ekonometrii - sprawdzanie hipotezy na poziomie istotności

W stołówce studenckiej przeprowadzono wyrywkową kontrolę masy porcji obiadowej mięsa, która nominalnie powinna wynosić 120 g. Losowo wybrano a następnie zważono 10 porcji, uzyskując następujące wyniki pomiarów (w gramach) : 122, 118,115, 116, 123, 125, 116, 114, 120, 121.

Na poziomie istotności a=0,05 sprawdź hipotezę, że studenci w badanej stołówce są żywieni zgodnie z recepturą. Zakłada się, że rozkład masy porcji mięsa w całej populacji jest rozkładem normalnym

Rozwiązanie:

1)Hipoteza zerowa         H0: m = 120

2)Hipoteza alternatywna H1: m 120

 

3)Sprawdzian (też zwane statystyka testu(zawsze korzystamy z wartości z próby):

 

=

4) Reguła decyzyjna:

Na poziom istotności α=0,05, odczytamy z tablicy statystycznej dla rozkładu t studenta tα=0,025;n-1=9=2,262 (zmienna standaryzowana posiada wartość średnią=0).

Nie ma powodu do odrzucenia hipotezy zerowej H0 na poziom istotności  α=0,05, gdyż wartość sprawdzian t . Zaistniało ponad 95 procent przypadków zaprzeczających słuszności hipotezy H0.

 Dane autora:
wiedza.diaboli.pl / Ekonometria

190 IP banned